← Co dokáže knihovna?

O projektu

Knihovny půjčují knihy, ale také baví a učí. Pořádají férové snídaně, univerzity volného času, zakládají komunitní zahrady, ožívá v nich folklór a místní tradice, propojují lidi a generace. V knihovně si můžete něco vyrobit, realizovat studijní projekt, naučit se programovat, zahrát deskovku, poznat nové lidi nebo prostě jen tak posedět s knížkou nebo časopisem.

V roce 2020 vládou přijatá Koncepce rozvoje knihoven na léta 2021-2027 (s výhledem do roku 2030) definuje knihovny jako

České knihovny drží krok se světovými trendy a poskytují širokou nabídku služeb. Klesající počty výpůjček umožňují rozšiřovat služby knihoven v jiných oblastech, než je jen půjčování knih. Rozšiřuje se nabídka neformálního celoživotního vzdělávání a prostorů pro setkávání, knihovny jsou místem, kde se mohou lidé seznamovat s novými tématy.

Česká republika má nejhustší síť knihoven na světě - více než 6000 knihoven a jejich poboček. Více než 2,3 milionů lidí ročně přichází do knihoven za kulturou, více než 1 milion za nabídkou celoživotního neformálního vzdělávání.

Knihovny prostřednictvím svých aktivit rozvíjí všechny z osmi klíčových kompetencí pro celoživotní učení definované Evropským referenčním rámcem.

Co dokáže knihovna nabízí mapu konkrétních komunitních a vzdělávacích aktivit napříč celou Českou republikou a všemi typy a velikostmi knihoven.

Aktivity jsou tříděny pomocí kategorií (tagů), které odpovídají klíčovým kompetencím:

Pro více informací navštivte stručný výtah z náplně jednotlivých kompetencí, vztažený k aktivitám knihoven.

Knihovny se také podílí na naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Rok 2022 je v knihovnách rokem udržitelnosti.

Projekt je zaštítěn Národní knihovnou ČR, Svazem knihovníků a informačních pracovníků a Sdružením knihoven.

Mediálním partnerem projektu je Čtenář – měsíčník pro knihovny.

Mapa sociálních inovací Co dokáže knihovna? vznikla v rámci projektu Sociální inovace v knihovnách financovaným z ESF řešeným na KISK FF MU v letech 2017-2020. Projekt byl podpořen Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006474. Jeho pokračování a rozvoj je financováno Ministerstvem kultury ČR v rámci programu VISK1 pro rok 2021 v projektu Koncepce rozvoje knihoven: od metodiky k praxi (16033/2021 OULK-OLK).

Kontakt: Eliška Bartošová (bartosova@kisk.cz), Katedra informačních studií a knihovnictví, FF MU

Tento přehled sociálních inovací v knihovnách zahájil tým projektu CIDES — Centrum sociálních inovací ve veřejných knihovnických a informačních službách.♥KISK MUNI, 2019 a dál!